top of page

Gruppterapi

I en gruppterapi samlas ett antal personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem.   

Exempel

En klient som känner sig missförstådd kan genom att kommunicera med gruppen få veta hur han eller hon tolkas av dem. Är jag svår att förstå? Verkar jag osäker? Framstår jag kanske som aggressiv? Gruppens reaktioner kan hjälpa klienten att tydligare få grepp om hur omvärlden uppfattar henne eller honom och man kan pröva sig fram och testa olika sätt att uttrycka sig. På så sätt kan man få hjälp att lära sig att bli mer medveten om sitt sätt att kommunicera och förmedla känslor, samtidigt som man får en inblick i andra människors möjlighet och sätt att förstå det man försöker säga.

 

Bakgrund i gruppterapi
Det som kännetecknar gestaltterapi och särskilt gestaltterapi i grupp är vikten vi lägger vid att tillsammans skapa en atmosfär av respekt, värme och trygghet som är tillåtande och accepterande av dig som du är. 

 

Gruppterapi är för dig som vill utvecklas tillsammans med andra. Den ger dig möjlighet att ge och ta emot spegling, stöd och utmaningar från andra människor, som du möter på lika villkor i en trygg och accepterande miljö. Du utforskar dina  känslor, tankar och beteenden mönster och vilket resultat du får av dessa. Du får stöd av terapeuten och i gruppen kan du experimentera med nya sätta att tänka och handla som bättre motsvarar det du själv önskar och vill. 

 

Sammanfattning ​

Sammanfattningsvis är gestaltterapin en terapiform som till stor del strävar till att klienten ska utvecklas på ett personligt plan. Klienten ska även genom terapin utrustas med verktygen för att kunna hantera sina känslor och förstå sig själv fullt ut. Med hjälp av terapin kan man lära sig att övervinna problem i livet, vilka kan vara storskaliga livskriser likväl som vardagliga motgångar. I terapin är klienten och dennes intressen centrala, och terapeuten har en aktivt stödjande roll.

 

Gruppen träffas varannan vecka eller hur vi kommer överens. 5 gånger,  2-4 timmar per gång beroende på gruppens storlek . Max 5 deltagare. 

Kurskostnaden 2500 kr för samtliga fem tillfällen. För att räknas som anmäld skickar ett par rader om dig själv till 

E – post: rodja12@hotmail.com eller

Ring 0702258459

 

Någon tidigare terapivana är en fördel. 

Intervju före gruppstart. Tystnadsplikt gäller.

 
 
bottom of page